پیشنهاد ویژه سایت
پیشنهاد ویژه

Navking MiniTab 5

بجای 5,000,000 ریال امروز 4,000,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

پیشنهاد ویژه

نقشه آمريکا گارمین

بجای 1,000,000 ریال امروز 950,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

نقشه دريايي

نقشه دریایی یا BlueChart اطلاعات با جزئیاتی بصورت برداری در مورد لنگرگاه ها، آبراه ها ، موانع و محدودیت ها ارایه می دهد.
نقشه دريايي

نقشه آبهاي خليج فارس تا درياي سرخ گارمین

1,000,000 ريال +

نقشه آبهاي درياي خزر و درياي سياه گارمین

1,000,000 ريال +

  • 1